• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОФАРМА"

2. Код за ЄДРПОУ 36273281

3. Місцезнаходження 03680 місто Київ Миколи Амосова,9

4. Міжміський код, телефон та факс  (044)277-36-10 (044)277-36-10

5. Електронна поштова адреса  jurist@biofarma.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.biofarma.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення  

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПрАТ "БІОФАРМА" 21.10.2015 р.(Протокол №26) прийнято рішення про припинення діяльності представництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОФАРМА"в Республіці Білорусь у зв’язку з реструктуризацією ПрАТ "БІОФАРМА".

Відомості про Представництво: повне найменування Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОФАРМА" в Республіці Білорусь, місцезнаходження: 220013, Республіка Білорусь, м. Мінськ, Радянський район,2-га Шоста Лінія, будинок 9, офіс 10. Функції, які виконувало Представництво ПрАТ  "БІОФАРМА" в Республіці Білорусь:виконувало презентативні (представницькі) функції, а саме представляло інтереси ПрАТ "БІОФАРМА" на території Республіки Білорусь, виконувало дії по розширенню сфери діяльності по постачанню та просуванню продукції виробництва ПрАТ "БІОФАРМА" на території Республіки Білорусь та сприяло отриманню ПрАТ "БІОФАРМА" прибутку, при цьому Представництво не займалося комерційною діяльністю.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова правління

 

 

 

О.А.Маковський

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата) 

 

Вернутся в категорию "Новости"