• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Повідомлення про виникнення особливої інформації

 

Рішення щодо викупу власних акцій прийнято 14.01.2016 р. одноосібним акціонером НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД  (Рішення №1 від 14.01.2016 р.). Період викупу та порядок викупу: з 18 січня 2016 р. по 30 червня 2016 р.  Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку викупу надати Товариству письмову пропозицію про продаж акцій із зазначенням свого найменування, місця знаходження, кількості та типу акцій, запропонованих для продажу шляхом направлення поштового листа за юридичною адресою Товариства: 03680, Україна, м. Київ, вулиця Миколи Амосова,9, юридичний департамент. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Інформація про мету викупу - викуп здійснюється з метою подальшого анулювання викуплених акцій. Викуп акцій здійснюється за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства і визначена на підставі незалежної оцінки проведеної відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства"  суб’єктом оціночної діяльності  Фізичною особою-підприємцем Олефіренко Віталієм Валентиновичем (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України від 13.04.2013 р.) і складає 6 грн. 18 коп.  за  1 акцію. Номінальна вартість однієї акцій складає  - 1 грн. 00 коп. Ринкова вартість однієї акції складає - 6 грн. 18 коп. Прибуток на акцію  складає 0,18  грн. на 1 (одну) просту акцію. Тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу - акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 11 326 850 штук загальною номінальною вартістю 11 326 850,00 грн. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу - 8,634%. Найменування юридичних осіб або зазначається "фізична особа", якщо інформація  виникла щодо власника-фізичної особи, акціонерів,які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій - НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр, НЕ302201), що володіє 131 196 060 штук акцій Товариства, що відповідає 100% у загальній кількості акцій.  Акції викуповуються у єдиного акціонера НІОБЕРА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Кіпр, код НЕ 302201), який станом до викупу акцій володіє акціями у кількості 131 196 060 штук, що відповідає 100% у загальній кількості акцій. Прізвище, ім’я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій,якими вони володіють та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій - відсутні. Дата викупу власних акцій, їх тип, кількість,частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями) -  Емітент власними акціями не володіє. Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу -  29.09.2015 р., номер 117/1/2015, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Вернутся в категорию "Новости"